LIBRe Essay Contest 2016

Сподели ни своя казус! Включи се в LIBRe Essay Contest 2016 и стани част от изследователския кръг на Фондация „ЛИБРе“! Открий своята област, избери тема и публикувай своя труд на страницата на конкурса в срок до 30 април 2016 г.!

 

 

За конкурса

Емотиконът електронно изявление ли е?

Имат ли почва „умните договори“ у нас?

Има ли право Facebook да изисква истинското ми име?

Как се установява навършено пълнолетие онлайн?

Има ли авторски права върху Twitter съобщенията?

Чии са авторските права върху произведения, „създадени“ от машини?

Колко старо е „правото да бъдеш забравен“?

Можем ли да наследим StarCraft Warrior герой?

Доколко Законът за защита на личните данни защитава данните, съхранявани и предавани от „умни“ пейсмейкъри?

Как статиите, написани от алгоритми, влияят на медийния плурализъм?

Как да регулираме over-the-top bitcoin услугите при електронни плащания?


Колко често си задаваш тези въпроси?

Сподели ни своя казус! Включи се в LIBRe Essay Contest 2016 и стани част от изследователския кръг на Фондация „ЛИБРе“!

Открий своята област, избери тема и публикувай своя труд на страницата на конкурса в срок до 30 април 2016 г.!

Авторът на най-високо оцененото есе ще има възможността да участва безплатно в Лятната академия по ИКТ право на престижния университет Leibniz Universität в Хановер. Тази и още награди очакват победителите в LIBRe Essay Contest 2016.

Конкурсът е отворен към студенти с мултидисциплинарни интереси, без ограничение на специалността, но успешните есета ще трябва да демонстрират знания, творческо мислене и интереси в сферата на регулиране на дигиталното общество.

Тематични направления

Може да развиеш работата си в едно или няколко от следните тематични направления:

Информационна сигурност и компютърни престъпления

Кибер атаки; кибер тероризъм; центрове за действия при инциденти в областта на информационната сигурност; „ботнет мрежи“; криминалистика в дигиталното пространство; детска порнография; „кражба на самоличност“; хакване и кракване; фишинг; зловреден код; следене; ius ad bellum/ius in bello онлайн

Електронна търговия и електронни финанси

Услуги на информационното общество; регулация на EDI и EFT; електронна търговия; онлайн хазарт; електронни плащания; електронни пари; виртуална валута; портали за електронни разплащания; системи за електронни разплащания

Неприкосновеност на личния живот и наблюдение

Неприкосновеност на личния живот в електронното пространство; Интернет наблюдение; интелигентно наблюдение; техники и приложения за анонимизиране; техники за наблюдение в социални мрежи; Интернет доставчици и електронно следене; профилиране чрез маркетингови продукти; PET технологии; правото да бъдеш забравен


Интелектуална собственост онлайн

Авторско право; управление на дигитални права (DRM); отворен код; отворен достъп; изключения и ограничения в областта на интелектуалната собственост; „fair use“; „fair dealing“; защита на софтуер; лицензиране; P2P мрежи; търговски марки онлайн; колективно управление на авторски права; влизане в сила на свободни лицензи; свободен софтуер; интелектуална собственост в публичния сектор; защита на необработени данни

Нови медии и социално общество

Дигитални медии и гражданско участие; Web 3.0; управление на Интернет; дигитално разделение; общества в киберпространството; свободна култура; антропология на киберпространството; пол и Интернет; игри; общество и киберпространство; нови медии и социални услуги

Видео игри и общество

Социални аспекти на видео игрите; обучение по електронен път под формата на игри; симулации на реални събития или процеси (serious games); онлайн игри; видеоигри като изследователски инструмент


Международно право в областта на информационните и комуникационните технологии

Регламенти Брюксел I, Рим I, Рим II и Интернет; трансгранични случаи на клевети онлайн; място на увреждане; избор на приложимо право и международна подсъдност; международен онлайн арбитраж; международен арбитраж в областта на защита на потребителите; трансгранична електронна търговия; трансгранична защита на потребителите; трансгранични въпроси на интелектуалната собственост в електронното пространство; международно публично право и Интернет; международно частно право и Интернет

Психология на киберпространството

Влияние на използването на Интернет при физически лица и семейства; децата и подрастващите в виртуални светове; Интернет пристрастяване; идентичност във виртуалната среда; консултиране по Интернет; онлайн терапия; Интернет и сексуалността; човешката личност онлайн; виртуални социални групи; виртуални общности; блогове; игри онлайн; MMORPG и виртуални светове; онлайн комуникация; електронно обучение; възможности за ползване на Интернет; кибертормоз; онлайн виктимизация; интимност в електронното пространство; технологии и здраве

Електронно управление

Електронно правителство отворени данни; алтернативно разрешаване на спорове по електронен път; повторно използване на информация от публичния сектор; електронни обществени поръчки; предоставяне на правни консултации онлайн; електронна идентичност; използване на електронни административни услуги през мобилни устройства; демократично участие онлайн срещу електронна демокрация; присъствие на публичния сектор в социалните мрежи


Познаваш ли правната регулация в областта? Имаш ли собствено отношение към въпроса? Вярваш ли в интердисциплинарността на проблема? Търсиш ли решение?

Това е твоят шанс да споделиш!

Условия за участие

Конкурсът е отворен към студенти от университети в цялата страна, без ограничение на специалността. Включи се:

 • Ако си студент в редовна или задочна форма на обучение или докторант, или си студент, който в момента се обучава по студентска програма за обмен в чужбина; и
 • Имаш интерес, познания и желание за развитие в областта на правото на ИКТ.

Есетата трябва да бъдат публикувани в електронен формат в секцията „Подай есе!“, заедно с придружаваща информация и попълнена декларация за авторско право, не по-късно от 30.04.2016 г.

За да бъдат допуснати до оценяване, есетата трябва да отговарят на следните задължителни изисквания:

Текстовете на есетата трябва да са подготвени за печат. Не се предвижда допълнително редактиране от наша страна преди подаването им до рецензентите.
Формат на подадения документ: PDF
Структура:
 • Заглавие
 • Анотация
 • Ключови думи
 • Основен текст
 • Използвана литература
Оформление на текста:
 • Полетата на всяка страница трябва да са:
  • ляво – 3,18 см
  • дясно – 2,54 см
  • горно – 2,54 см
  • долно – 2,54 см
 • Заглавие:
  • Font: Times New Roman
  • Size: 14
  • Font Style: Bold
  • Effects: All Caps
  • Paragraph Alignment: Centered
 • Анотацията и ключовите думи се оформят, както следва:
  • анотацията (абстракт) в обем до 10 реда през 1 празен ред
   • Font: Times New Roman
   • Size: 10
   • Font Style: Italic
   • Paragraph Alignment: Justified
  • през 1 празен ред следват ключовите думи (дескриптори)
   • Font: Times New Roman
   • Size: 10
   • Font Style: Italic
   • Paragraph Alignment: Justified
  • Основен текст – започва през 1 празен ред
   • Font: Times New Roman
   • Size: 12
   • Paragraph First Line: 0,5 cm
   • Line spacing: Single
   • Paragraph Alignment: Justified
  • Фигурите и графиките да бъдат прецизно изработени на съответния текстообработващ или друг софтуер. Шрифтът на цифрите и текста в тях да не е с по-малък размер от 8 pt.
С цел обезпечаване съблюдаването на принципа на анонимност върху есетата следва да не се посочват имена или други лични данни на кандидатите където и да е в текста на есето. При наличието на такива, есетата ще бъдат дисквалифицирани.
Литературата, посочена в края на есетата, се изписва съгласно стандарта за библиографско описание на БАН; а цитираната в текста се означава с цифра; заградена в квадратни скоби; съответстваща на номера на библиографското описание.
Есета, при които е установено некоректно използване на информационни източници и/или плагиатство, ще бъдат изключени от по-нататъшно оценяване.
В твое улеснение, сме ти приготвили шаблон, по който можеш да работиш.

Краен срок за подаване на есета: 30.04.2016 г.

Краен срок за оценяване на изпратените работи и обявяване на резултатите: 31.05.2016 г.

В рамките на конкурса, есетата следва да притежават определени качества, критериите за които ще се прилагат, както следва:

 

1. Съдържание – общо 80 т., разпределени, както следва:

Изграждане на самостоятелни и оригинални тези и тяхното обосноваване - 25 т.

Цялостно структуриран и последователен подход при анализа - 20 т.

Задълбочен и подробен анализ на поставените проблеми - 20 т.

Обосноваване на изводи и разглеждане на свързани проблеми - 15 т.

 

2. Техника - общо 60 т. разпределени, както следва:

Практическата приложимост на поставения проблем и представените изводи - 10 т.

Тълкуване на правната уредба и подробен анализ на нейното прилагане - 10 т.

Анализ на съдебна практика и извеждане на аргументите - 10 т.

Привеждане на практически примери, които да допълват аргументите на тезата - 10 т.

Езикова и юридическа култура - 5 т.

Достъпност (разбираемост) на изложението - 5 т.

Цитиране на становища на правната литература и тяхното обсъждане - 5 т.

Сравнителноправен и/или исторически анализ - 5 т.

 

3. Структурни - общо 40 т. разпределени, както следва:

Оригинална тема - 10 т.;

Поставяне на ясни цели на изследването - 10 т.

Изграждане на систематическа структура на изложението - 10 т.

Ясно структурирано заключение - 10 т.

 

Максимален брой точки: 180 т.

Всяко изпратено есе се оценява независимо от трима рецензенти, специализирани в съответната тематична област, като крайния брой точки се формира чрез средно аритметично от получените оценки. В случаи, при които броя на точките, подадени от всеки рецензент, варира с разлика от повече от 20 т. за една и съща работа, есето ще се прегледа от арбитър от страна на Фондация „ЛИБРе“. За да се класира за награда, есето следва да получи най-малко 50% от наличните за критериите 'Съдържание' и 'Структурни' точки по все параметър поотделно.

Наградите в LIBRe Essay Contest 2016 се осигуряват съвместно от Фондация „ЛИБРе и Института по правна информатика, част от юридическия факултет на Leibniz Universität в Хановер, Германия.

Награда за 1-во място:

Безплатно участие в 3-седмичното международно лятно училище по ИКТ право, организирано ежегодно от Института по правна информатика в Германия.

Повече информация за лятното училище може да намерите на адрес: www.itwillbefun.eu

Награда за 2-ро място:

Платен летен стаж (01.07.2016 – 30.09.2016 г.) във Фондация „ЛИБРе“ със специализация в областта на правото на информационните и комуникационните технологии и свързани сфери.

Повече информация за стажантската програма на Фондация „ЛИБРе“ ще бъде публикувана на сайта на организацията през март 2016 г.

Награда за 3-то място:

Безплатно участие в едноседмичен ICT Law Summer Camp, организиран в края на м. юли 2016 г. от изследователския екипа на Фондация „ЛИБРе“ и посветен на актуални теми в областта на правото на информационните и комуникационните технологии и свързани сфери.

Повече информация за мероприятието ще бъде публикувана на сайта на Фондация „ЛИБРе“ през март 2016 г.

Оценителната комисия се състои от специалисти, работещи в областта на правото на информационните и комуникационните технологии и свързани сфери, в т.ч. съдии, действащи адвокати, представители на централната администрация, ИТ специалисти, психолози и др.


Към момента активно ни подкрепят:

Иван Георгиев, съдия към Софийски районен съд

Станислава Ганчева, експерт маркетинг и комуникации

Златина Бораджиева, експерт организационно поведение, управител на СНЦ „Информация, знание, възможности“

Асен Бораджиев, специалист в областта на електронните разплащания, управител на Асебо ЕООД

Иванка Георгиева, адвокат към Софийска адвокатска колегия, специализираща в областта на интелектуалната и индустриалната собственост

Петър Кирков, Enterprise Risk Services (ERS) Manager в Deloitte Bulgaria, експерт в областта на информационната сигурност

Светослав Василев, следовател към Национална следствена служба, специализира в областта на компютърните престъпления

гл. ас. д-р Васил Пандов, преподавател по Международно частно право в Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, член на Софийска адвокатска колегия, арбитър, член на Управителния съвет на Институт по международно частно право

Надежда Маринова, експерт интерактивни уеб медийни комуникации

Иво Емануилов, експерт в областта на ИКТ правото

гл. ас. д-р Ангел Шопов, доктор по право и главен асистент по гражданско право в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“

Наталия Георгиева, специалист по застъпничество и комуникации, с експертиза в областта на образованието и грамотността на деца и младежи

д-р Младен Младенов, консултант в публичния и в частния сектор, преподавател, изследовател в областта на юридическите професии и дейности

Десислава Тошкова-Николова, експерт в областта на защитата на личните данни, главен секретар на Комисията за защита на личните данни

доц. д-р инж. Мария Ненова, експерт в областта на комуникационните мрежи и информационната сигурност

доц. д-р Ралица Илкова, експерт по наказателно право, специализира административнонаказателното производство и антикорупционни мерки

д-р Ваня Вълкадинова, съдия към Административен съд – Благоевград

д-р Борис Борчев, доктор по администрация и управление и сертифициран професионалист по бизнес анализ, със специфична експертиза в областта на електронното управление и комплексното административно обслужване

Гентиан Кочи, преподавател по право към Университета „Александър Моисиу“ в Дурес, Албания, изследовател в областта на информационната сигурност и компютърните престъпления

д-р Ралица Димитрова, експерт по наказателно право, адвокат от Софийска адвокатска колегия и главен асистент в Техническия университет - София

Фондация „ЛИБРе е българска организация с нестопанска цел, основана през 2015 г., с цел да допринесе за развитието на правото и държавните политики в дигиталното общество и проникването на новите технологии чрез управление на информацията и разработване на интерактивни решения, издателска дейност и обучение. Организацията реализира дейността си в сферите дигитално общество, дигитални права, управление на информацията, интелектуална собственост онлайн, електронно управление, електронен съд, защита на неприкосновеността на личното пространство и сигурност; като реализира приложни изследвания в областта на информационните технологии, организационно поведение и правото, разработва комуникационни стратегии и платформи за развитие, организира кампании за повишаване на осведомеността по ключови въпроси в областта на правото на информационните и комуникационните технологии, и обучения.

За международен партньор вече е привлечен Института по правна информатика, част от юридическия факултет на Leibniz Universität в Хановер, Германия, който осигурява и голямата награда в конкурса – участие в 3-седмичното международно лятно училище по ИКТ право, организирано ежегодно от института. Институтът по правна информатика е най-старото учебно заведение, посветено на научните изследвания на правните проблеми на информационните и комуникационните технологии в немски университет. Получава субсидия още през 1983 година, като оттогава развива значителна изследователска дейност във връзка с изискванията, приложенията и последствията от използването на компютърни технологии както в правната система, така и на практика в социалния живот.

Настоящият конкурс се реализира с подкрепата на:

Съюз на съдиите в България

Университет за национално и световно стопанство

Асоциация на завършилите ТУЕС

ПУ „Паисий Хилендарски“

ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Център "Иновации и развитие" при Икономически университет – Варна

преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София, Академията на МВР, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Югозападния университет „Неофит Рилски“, Софтуерен университет (СофтУни) и др.

Подай есе!

Регистрацията на авторски есета в областта на правото на информационните и комуникационните технологии и свързани сфери приключи!

Новини

02.06.2016 г.

Вълнуващият момент за излъчване на победителите в LIBRe Essay Contest 2016 настъпи!

Oценителната комисия съобщи носителите на първите три места в конкурса за есе, организиран от Фондация „ЛИБРе“:
I награда: Мария Гергинова, магистър, специалност "Психология"
II награда: Християн Димов, магистър, специалност "Право"
III награда: Цветинка Андреева, магистър, специалност "Право"

От Екипът на Фондация „ЛИБРе“


31.05.2016 г.

Скъпи участници, благодарим за времето и усилията посветени на LIBRe Essay Contest 2016!

Всеки от вас ще получи индивидуално писмо с информация за представянето ви.
Желаем ви успешно развитие и неугасващ стремеж към целите, които си поставяте!

От Екипът на Фондация „ЛИБРе“


01.05.2016 г.

Регистрацията на авторски есета в областта на правото на информационните и комуникационните технологии и свързани сфери приключи!
Пожелаваме успех на подалите есе участници!

Очаквайте резултатите от конкурса не по-късно от 31.05.2016 г.

От Екипът на Фондация „ЛИБРе“


20.04.2016 г.

Само 10 дни остават до изтичането на крайния срок за подаване на есета в LIBRe Essay Contest 2016! Побързайте да изпратите предложенята си до 30-ти април и да участвате за нашите награди!

От Екипът на Фондация „ЛИБРе“


29.03.2016 г.

Как правото „живее“ в технологиите и чрез тях? Кое е общото между Google, eBay, Delfi и римското право?

Тези и други теми ще обсъдим заедно на срещата "Европейско ИТ право '16" в Университета за национално и световно стопанство на 5-ти април, вторник, от 18.30ч, зала 3006! Ще отговорим и на всички въпроси за участие в конкурса LIBRe Essay Contest 2016. Побързайте, крайният срок наближава!

От Екипът на Фондация „ЛИБРе“


25.03.2016 г.

За всички, които имат знания, творческо мислене и интереси в сферата на регулиране на дигиталното общество, екипът на Фондация „ЛИБРе“ ще проведе разяснителна среща по конкурса LIBRe Essay Contest 2016.
Срещата ще се проведе на 29.03.2016г. от 15:00 в Ректората на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, зала 292. Ще бъде предоставена детайла информация по тематичните направления в конкурса и ще обсъдим всички получени запитвания във връзка с условията за участие и наградите.
Не е нужно да се регистрираш предварително за събитието, достатъчно е да дойдеш навреме. За предварителни въпроси, както и за съдействие в деня на срещата можеш да се свържеш с нас на посочените контакти - contest2016@libreresearchgroup.org или 0885 038 359.

От Екипът на Фондация „ЛИБРе“


23.03.2016 г.

Благодарим за всички въпроси, които получихме във връзка с условията за участие и оценка в LIBRe Essay Contest 2016, както и за интереса към голямата награда в конкурса – безплатно участие в лятното училище по ИКТ право на Института по правна информатика към юридическия факултет на Leibniz Universität в Хановер, Германия - IT Will Be Fun!

Ето и информация по най-често задаваните въпроси:

 • Всички участници в конкурса ще получат сертификат за участие, издаден от Фондация „ЛИБРе“, независимо от класирането на техния труд.
 • Ограничения в обема на есетата няма. Важното е те да предлагат задълбочен и детайлен анализ и добре обосновани изводи, както е посочено в критериите за оценка.
 • Във връзка с наградата за първо място, добре е да имаш предвид някои от ключовите особености на курса по ИКТ право на Leibniz Universität в Хановер:
  • Традиционно обучението е насочено към студенти с юридическа подготовка или такива със силно изявен интерес и познания в областта. Макар че програмата предоставя и много вълнуващи изживявания в свободното време на участниците, от тях се изисква сериозно отношение, активно участие и полагане на финален изпит.
  • Тъй като обучението се провежда на английски език, доброто му владеене е задължително. Повече информация можеш да намериш на уебсайта на програмата: http://itwillbefun.eu/home.html

От Екипът на Фондация „ЛИБРе“


21.03.2016 г.

Наближава крайният срок за подаване на есета в конкурса LIBRe Essay Contest 2016!

Първата награда е безплатно участие в международното лятно училище по ИКТ право на Института по правна информатика в Германия – IT Will Be Fun!

Вече е обявена и програмата за тазгодишното издание на курса, което ще се проведе между 25-ти юли и 19-ти август. Дисциплините, в които ще бъдат обучавани студенти от цял свят включват: Data Protection; Data Protection and the Internet of Things; Data Security; Internet Governance; Cybercrime and Mass Surveillance; Е-commerce; Intellectual Property, Human Rights, and Competition и други.

Организаторите осигуряват както разнообразна учебна програма и лектори – специалисти в своите области, така и вълнуващи забавления за участниците, като екскурзии до Берлин и Хамбург, посещение на фестивала на езерото Maschsee и др.

Повече информация за програмата можеш да намериш тук: http://itwillbefun.eu/home.html

От Екипът на Фондация „ЛИБРе“


29.02.2016 г.

LIBRe Essay Contest 2016 разширява кръга на своите експерти и партньори!

Конкурсът беше подкрепен от УНСС, ПУ „Паисий Хилендарски“, Икономически университет - Варна, Асоциация на завършилите ТУЕС, Съюз на съдиите в България и редица други организации и студенти, у които LIBRe Essay Contest 2016 събуди интерес.

Към инициативата се включиха още преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София, Академията на МВР, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Югозападния университет „Неофит Рилски“, Софтуерен университет (СофтУни), Университет „Александър Моисиу“ в Дурес, Албания и др.

Получихме и първите запитвания от участници!

Ако имаш въпроси във връзка с конкурса, не се колебай да ни потърсиш на посочените контакти – contest2016@libreresearchgroup.org или 0885 038 359.

От Екипът на Фондация „ЛИБРе“


04.01.2016 г.

Скъпи приятели и партньори,
Екипът на Фондация „ЛИБРе“ Ви пожелава една прекрасна и изпълнена с много успехи 2016-та година!
С радост споделяме, че с началото на годината стартира и нашата нова инициатива LIBRe Essay Contest 2016, насочена към студенти с мултидисциплинарни интереси, без ограничение на специалността, но със знания, творческо мислене и интереси в сферата на регулиране на дигиталното общество. Регистрацията на участниците в конкурса вече е достъпна на адрес contest2016.libreresearchgroup.org . Желаем им успех!

От Екипът на Фондация „ЛИБРе“

Контакти

Повече информация за конкурса можеш да получиш от организаторите на 0885 038 359 или на електронна поща contest2016@LIBReresearchgroup.org

Адрес на Фондация „ЛИБРе

гр. София, п.к. 1309,
ул. „Царибродска“ №75, ет. 1
Работно време: 09.00 – 18.00

В случай че решиш да посетиш екипа на Фондация „ЛИБРе“, учтиво молим да звъннеш на 0885 038 359, за да си уговориш час.